Small Business Loans best business loans Short Term Loads Equipment Financing Working Capital Big Lines of Creditbusiness loans Long Term Loans Merchant Cash Advances SBA Loans
 
 
 
Historia
 

Od sikawki ręcznej poprzez sikawkę konną do samochodów pożarniczych ciężkich ,średnich i lekkich. Od wybudowanej siłami strażaków szopy na sikawkę ręczną poprzez zaadoptowaną na świetlicę salę na tzw „stajni” do etapowego budowania obecnej strażnicy.                         

To historia 110 prawie lat naszej OSP.

 

 

 

Rok 1927 - Zarząd Straży po długich staraniach otrzymuje do swojej dyspozycji salę w którą włożono wiele pracy i kosztów adaptując ja na świetlicę .Prace przy urządzaniu świetlicy posuwały się szybko naprzód. Nie brakło przy nich ani jednego druha strażaka.

Zarząd i członkowie straży z roku 1927

Rok 1929-1938 – w tym okresie czasu zaczyna się wybitnie ożywiać w Dąbrowie życie kulturalno-oświatowe, którego motorem jest OSP.
Udział straży w licznych zawodach strażackich, organizowanie  przedstawień dla mieszkańców (‘”Góralskie wesele”, „X Pawilon” i szereg komedii) sprawia że rośnie autorytet straży i zyskuje sobie ona coraz większą sympatię społeczeństwa.
Rok 1939-rozpoczyna się druga wojna światowa, w której naród polski ciężko cierpi i w nierównej walce ulega przemocy hitlerowskiej. OSP w Dąbrowie Narodowej nie pozostaje na uboczu w zmaganiach narodu o byt. Mimo ,że okupant stara się ją wykorzystać dla własnych celów ,to jednak pod upozorowana lojalnością wobec okupanta tworzy zakonspirowane szeregi członków organizacji podziemnych ,gotowych w każdej chwili podjąć czynna walkę w imię świętych ideałów narodowych.


Rok 1945 - jak cały naród tak i społeczeństwo Dąbrowy Narodowej stanęło do odbudowy własnego życia gospodarczego i politycznego. Na zebraniu wszystkich mieszkańców Dąbrowy w dniu 15.04.1945 reaktywowano straż i dokonano wyboru członków zarządu, który rozpoczął swa działalność na podstawie przedwojennego statutu strażackiego.
Skład zarządu OSP przedstawiał się następująco:


  Knapik Józef  - prezes
  Witos Ferdynand –       wiceprezes
  Palian Edward –           komendant
  Kuciel Stanisław –       skarbnik
  Dziubek Jan -               sekretarz
  Lichtański Walerian -  gospodarz
  Bryła Józef -                delegat gminy
  Piątek Jan –                przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  Ryba Jan -                   członek Komisji Rewizyjnej  

Zasługą tych ludzi było wyciągniecie z ciężkiej sytuacji materialnej OSP ,zaopatrzenie w brakujący sprzęt strażacki i stworzenie odpowiednich warunków dla tej organizacji społecznej.


Rok 1946 - dzięki aktywności ówczesnego Komendanta Edwarda Paliana zakupiono pierwsza motopompę, której uroczyste poświęcenie odbyło się 15.09.1946 r ,połączone z ćwiczeniami pokazowymi.

 


Rok 1947-1957 - straż coraz lepiej się rozwija ,urządza zabawy, festyny zdobywając w ten sposób potrzebne jej środki finansowe na zakup sprzętu strażackiego ,mundurów ,czapek i toporków.
We wrześniu 1948 r nasza jednostka bierze pierwszy raz po wojnie udział w zawodach powiatowych w Chrzanowie ,gdzie uzyskano pierwsze miejsce ,zdobywając dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 10 000.00 zł .Świadczy to o dobrym wyszkoleniu bojowym naszej drużyny i jej sprawności technicznej. W 1952 r struktura organizacyjna OSP ulega zmianie .Strażą kieruje Komenda. 27.01.na walnym zebraniu na komendanta OSP został wybrany Duszyk Stanisław.


Rok 1958 - 08.03.1958 r zostaje zwołane walne zebranie wszystkich członków straży które zmieniło dotychczasowy system kierownictwa OSP, wprowadzając do jej zarządzania i kontroli izolowane dotąd społeczeństwo. W wyniku obrad, nacechowanych głęboką troską o dobro organizacji ,wybrano w miejsce ustępującej komendy zarząd ,w skład którego weszli:


Palian Romuald          prezes
Kastelik Józef             z-ca prezesa
Duszyk Stanisław       naczelnik
Skulich Jan                 z-ca naczelnika
Dziubek Jan               sekretarz
Dubiel Igancy            skarbnik
Lichtański Walerian   gospodarz


Do komisji rewizyjnej powołano: Igiesa Franciszka, Dubiela Tomasza i Dubiela Mieczysława


Nowy Zarząd OSP obdarzony zaufaniem czynnej straży jak i mieszkańców Dąbrowy Narodowej rozpoczął swoją  działalność dla dobra wspólnego, pragnąc iść śladem starej, chlubnej  tradycji strażackiej i przywrócić jej dawną świetność we wszystkich dziedzinach jej życia.


Rok 1959 – był to rok szczególnego rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych. Naszą  jednostkę dzięki aktywnej pracy członków Zarządu oraz systematycznej, ofiarnej pracy wszystkich druhów strażaków zaliczyć można do przodującej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Niemały wpływ na taki stan rzeczy wywiera samo społeczeństwo Dąbrowy ,rozumiejące niebezpieczeństwo i groźbę pożarów ,a tym samym z poważaniem i szacunkiem traktujące pracę strażaków.


Rok 1960-1961 – były to lata kolejnych starań o budowę remizy strażackiej ,zapadła decyzja o doprowadzeniu wody na plac strażacki .
W Wieliczce zakupiono samochód strażacki, który od tej pory miał dobrze służyć jednostce.
Odmłodzono drużynę żeńską. do której wstąpiły dziewczęta kończące siódmą klasę.


Rok 1962 - zakupiono i przekazano naszej OSP sztandar i w dniu 15.07.1962 odznaczono go Złotym Medalem Zasługi.W sprawie budowy remizy  zdecydowano ,że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa fundamentów. Z początkiem września przystąpiono do budowy, wiele prac wykonano w czynie społecznym. W okresie zimy gromadzono materiały budowlane, aby wiosną 1963 r przystąpić do dalszej budowy.


 

 

Rok 1963-1964 to lata bardzo aktywnego działania ochotników strażaków. Kontynuują oni działania swoich poprzedników ,grodzą teren OSP, oświetlają go ,sprowadzają materiały na budowę nowej remizy.
20.09.1964 oddano do użytku remizę. Istniejąca od ponad 60 lat OSP W Dąbrowie Narodowej może się teraz poszczycić wybudowaniem tak ważnego obiektu.
Rok 1965 do remizy OSP przyjęto organizację ZMS, która miała zajmować się organizowaniem życia kulturalnego. Młodzież  od tej pory mogła wypoczywać i spędzać czas w świetlicy OSP oraz brać aktywny udział w życiu straży.
Według starego zwyczaju na pierwsze zebranie sprawozdawczo –wyborcze zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, władz terenowych  ,innych sąsiednich jednostek OSP oraz  wszystkich druhów. Po raz pierwszy zebranie to odbywało się w nowym obiekcie. Wkrótce  miał zostać podłączony telefon.
Zarząd OSP przedstawia się następująco:


Dubiel Ignacy -   Prezes OSP
Skulich Jan     -   I Z-ca , Naczelnik OSP
Guja Michał    -   II z-ca .V-ce Prezes
Sikora Emanuel  - Sekretarz OSP
Musiał Zdzisław – Skarbnik  OSP
Noszczyński Mieczysław  - Z-ca Naczelnika OSP
Skulich Edward      -     Gospodarz OSP
Palian Romuald     -      Członek Zarządu OSP
Duszyk Stanisław  -      Członek Zarządu OSP
Jaromin Emanuel      -   Członek Zarządu OSP  Przew. ZMS
Dziubek Mieczysław  -  Członek Zarządu OSP  Z-ca Przew. ZMS


W tym roku nastąpiła dalsza rozbudowa remizy, przebudowano szatnię ,pomalowano świetlicę, stopniowo uzupełniano braki w sprzęcie strażackim.
Rok 1966-1970 przybywa członków czynnych i wspierających .na uwagę zasługuje również fakt, że coraz bardziej rozwija się ruch kobiecy i młodzieżowy w szeregach strażackich.
W związku z długotrwałą suszą wzrasta liczba pożarów w stosunku do lat poprzednich.
Straty poniesione w pożarach są duże ,ale byłyby znacznie większe gdyby nie ofiarna postawa zawodowego i ochotniczego pożarnictwa ,w tym także naszej jednostki.
Mija siedemdziesiąty rok działalności.16 sierpnia 1970r oczy wszystkich mieszkańców naszej  dzielnicy były zwrócone na  dąbrowskich strażaków. Z tej okazji jednostce przyznano nowa motopompę. Również w tym roku wyjechaliśmy  do pożaru nowym samochodem.

Rok 1971.

 

Remiza i świetlica w trakcie budowy –1971 r

 

14 kwietnia tego roku ,po wielu staraniach i pomocy mjr Cabały i kapitana Głowacza odebraliśmy nowy samochód –Nysę. Jest on niezastąpiony przy pracach na budowie, które tego roku rozpoczęliśmy. Na niej to ciężko pracowali druhowie czynni i wspierający. Na duże słowa uznania zasługuje druh Michał Guja, który  pomimo poważnego wieku nie  szczędził sił i zwykle codziennie był na budowie nie w charakterze doradcy, tylko mistrza budowy. Wielki wkład pracy mieli również inni druhowie.


Rok 1973 – powstał duży, okazały piętrowy budynek o dużej liczbie pomieszczeń, z piękną świetlicą, kuchnią pomieszczeniami gospodarczymi i obszernym garażem. Remizy mogły nam pozazdrościć inne jednostki wzniesienie tak dużego budynku było rzecz jasna bardzo praco i materiałochłonne. Praca wymagała zaangażowania wielu osób. Nie brak było jednak wówczas dobrych chęci i zapału na szczególne wyróżnienie za wkład pracy włożonej w budowę remizy zasługują druhowie: Jan Skulich, Michał Guja, Zdzisław Musiał, Stefan Guja, Józef Kowalski, Edward Skulich, Józwef Dubiel, Antoni Dzubek, Mieczysław Noszczyński, Stefan Łach, Tadeusz Ziętek oraz młodzi druhowie Jan Palian, Zofia Musiał, Antoni Jamróz, Jan Bryła, Stanisław Jaworek, Adam Proksa, Henryk Dubiel, Marek Makowski, Jerzy Jaromin, Zdzisław Boroński, Bogusław Kalemba. Wykonanie prac elektrycznych przejął w całości Edward Dziubek- sympatyk  strażactwa ochotniczego, który już pomimo niemłodego wieku z pełną energią wykonał to zadanie.

Wszystkim nam znany budynek OSP

 

Rok 1974 - 19 maja nastąpiło otwarcie i przekazanie świetlicy środowiskowej oraz pomieszczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie – Dąbrowie Narodowej wybudowanej w ramach czynów społecznych przez członków tutejszej OSP, młodzieży i miejscowej ludności. Prezesem OSP był wówczas Mieczysław Dubiel a naczelnikiem Jan Skulich.


Rok 1975-1985 to kolejne lata ciągłej gotowości bojowej naszej jednostki, lata w których druhowie nasi biorą udział w manewrach i zawodach organizowanych przez Rejonową Komendę Straży Pożarnej.
W 1977 r przy pomocy Kółka Rolniczego udało się zorganizować 3-dniowa wycieczkę do Warszawy. Pojechali na nią młodzi strażacy.
W 1985 OSP Dąbrowa Narodowa obchodziła 80-lecie swojego istnienia. Z tej okazji  zorganizowano spotkanie, na którym wysłuchano referatu okolicznościowego oraz odbyło się kameralne spotkanie młodego i starszego pokolenia.


Rok 1986-1996 wykonano wiele prac konserwacyjnych tj. naprawa sprzętu, centralnego ogrzewania remont pomp przy centralnym ogrzewaniu, naprawa posadzki, malowanie pomieszczeń kuchni i klatki schodowej. Jednostka nasza  utrzymywała stała dobra współpracę z Rejonowa Komendą  Straży Pożarnej w Jaworznie. W ramach tej współpracy Komenda znająca nasze potrzeby i problemy, w miarę swych sił i środków przychodziła nam z pomocą.
W 1994 przeprowadzono najpierw w szkole, a potem w świetlicy OSP Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Niestety bezskutecznie próbowano  próbowano  powołać Młodzieżową  Drużynę Pożarniczą.
W 1995 roku nasza OSP decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr 14/026KSRG zostaje włączona z dniem 01.07 do Krajowego Systemu Ratownniczo-Gaśniczego.

Rok 1996 -  w dniu 16 .03.1996  wybrano nowy Zarząd OSP w składzie:

Prezes – dh. Stanisław Kilian
Naczelnik- dh. Robert Leśniak
z-ca Naczelnika – dh. Jarosław Guja
Skarbnik –      dh. Stanisław Gacek
Sekretarz –      dh Marian Sołtysik
Gospodarz-     dh. Mariusz Jazowski
Członkowie     dh. Krzysztof Popławski
                        dh   Mieczysław Dubiel
                        dh   Mieczysław  Dziubek

Komisja Rewizyjna:

dh Marek Jaromin
dh Zygmunt Palian
dh Zbigniew Popławski

 

 W tym roku odbyło się też uroczyste przekazanie nowego sztandaru w której to uroczystości  brali udział  przedstawiciele władz miasta Jaworzna oraz Rejonowej Komendy Straży Pożarnej.

Rok 1997 – rok ten był rokiem „powodzi tysiąclecia”. W tym okresie  wielu strażaków naszej jednostki brało udział w akcjach  przeciwpowodziowych. To także rok powołania w naszej jednostce Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej .

 

 

Na następnych fotografiach  kilka zdjęć z uroczystych obchodów Święta  Strażaka 1997
     

 

Wręczenie odznaczenia 30-lecia członka OSP druhowi Palianowi Edwardowi.

Rok 1998 w tym roku jednostka OSP czynnie brała udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych Wyróżnili się w nich druhowie: Robert Leśniak, Jarosław Guja ,Ireneusz Duszyk Rafał Musiał , Mariusz Jazowski ,Marek Jeka, Józef Dubiel. Przeszkolono pięciu strażaków na kursie dowódców  sekcji. Sprzęt pożarniczy został w tym czasie wzbogacony o pompę szlamową ”HONDA”. Szkolenia z młodzieżą dały rezultaty, co było widać w udziale  w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W turnieju tym brało udział trzech członków naszej MDP, reprezentujących trzy szkoły ponad podstawowe i zajęli oni trzy pierwsze miejsca. Eliminacje wygrała druhna Barbara Bryła, która zajęła piąte miejsce na  szczeblu wojewódzkim. Święto Strażaka obchodzono w tym roku wspólnie z OSP Długoszyn  na stadionie Klubu Sportowego ”GÓRNIK- JAWORZNO” gdzie  zorganizowano pokazy strażackie i mecz piłki nożnej. Z okazji święta strażackiego  w remizie przyjmowano dzieci z przedszkoli i szkoły podstawowej nr 8. W trakcie tych spotkań prowadzone były pogadanki przez druhnę Barbarę Bryła Bardzo dobrze rozwijała się w tym roku współpraca z młodzieżą. Całą  działalnoność świetlicy prowadziła pani Wanda Dutkiewicz, była dyrektorka Szk. Podst nr 8 w Dąbrowie Narodowej.


Rok 1999 - przez cały rok czynnej działalności naszych strażaków nie zdarzyło się ,aby jednostka była nie dyspozycyjna ze  względu na awarię samochodu lub nieobecność członków podczas alarmu .Strażacy zawsze byli w gotowości bojowej. Dzięki staraniom Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jednostka otrzymała nowy samochód na  podwoziu Stara.


Poświęcenie nowego samochodu strażackiego przez księdza St. Janickiego z  parafii Bory-dn.25.07.1999 r.


Przekazanie samochodu czerwiec 1999 r.

Rok 2000 -17 czerwca OSP w Dąbrowie Narodowej bardzo uroczyście obchodziła 100 lecie swojego istnienia. To wyjątkowe święto  było okazją do spotkania strażaków z władzami miasta ,sympatykami i sponsorami uroczystości oraz licznie zgromadzonymi mieszkańcami nie tylko Dąbrowy Narodowej. Strażacy starannie przygotowali swoje święto, poświecili wiele czasu i wysiłku ale naprawdę warto było. Impreza zorganizowana była w stylu biesiadnym, a zabawa trwała do północy. Było wiele odznaczeń ,dyplomów i gratulacji-a one zobowiązują nas strażaków do ciągłej aktywnej działalności na rzecz bezpieczeństwa ratowniczo-gaśniczego.

Wyróżnieni druhowie na placu strażackim


W dowód uznania dla 57  letniej aktywnej służby w szeregach OSP Zarząd Główny Związku OSP RP uhonorował druha Józefa Krawczyka  najwyższym odznaczeniem-Złotym Znakiem Związku .Na zdjęciu druh Józef wraz z małżonką.

Druh Robert Leśniak - 15 lat w OSP.

Centralnym punktem strażackiego święta był msza polowa koncelebrowana przez księży:


Antoniego Duszyka- dziekana z Łeby
Stanisława Janickiego- proboszcza parafii Bory
Mariana Wątka – proboszcza parafii Dąbrowa Narodowa


W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Przedszkolanr 24, które wierszami i piosenkami dziękowały strażakom.

Ksiądz Dziekan pochodzi z Dąbrowy a na uroczystość przybył z  Łeby gdzie obecnie pracuje. Jego ojciec Stanisław przez wiele lat był komendantem i naczelnikiem w nasze OSP.

 


Prezydent Marian Tarabuła dokonuje wpisu do naszej kroniki.

Na naszej uroczystości obecny był również Komendant z Kopydłowa( znany z telewizyjnych „Spotkań z Balladą”) Występ bardzo się podobał.

 


Komendant OSP Kopydłów

Rok 2001 -10 lutego obyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym przedyskutowano i posumowano wykonanie uchwał OSP w ciągu ostatniego roku oraz zatwierdzono plan pracy i plan finansowy na rok 2001. Na zebraniu złożono podziękowania za wysiłek włożony w organizację obchodów 100-lecia dla wszystkich którzy pomogli w zorganizowaniu uroczystości. Podkreślono  znaczenie dobrej współpracy naszej OSP z Komendą Miejską PSP i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego oraz z Przedszkolem nr 24, Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Dąbrowie Narodowej. Trzeba odnotować fakt, że w czasie Dni Strażaka  w 2000 r w pokazach strażackich wzięło udział ponad 200 dzieci. Na walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym  wybrano Zarząd OSP który w niezmienionym składzie będzie pracował drugą pięcioletnią kadencję. Podczas omawianego zebrania był również czas na rozrywkę. Odbyła się biesiada Piwna, jakiej jeszcze nie było w historii naszej OSP. Mistrzem ceremonii był Dyrektor Kopalni Piasku Podsadzkowego pan Edward  Łętocha a kucharzem Mariusz Jazowski. Nie zabrakło konkursów, dowcipów, anegdot i zabawnych przyśpiewek.

 

Konkurs picia piwa przez prądownicę.

Biesiada piwna-druh Mariusz Jazowski jako kucharz.

W listopadzie odbył się Zjazd Miejski Zw. OSP ,na którym wybrano nowy Zarząd Miejski z prezesem Mieczysławem Dziubkiem na czele
 W ramach współpracy zarząd nasz był zaproszony na zawody sportowo-pożarnicze w Elektrowni Jaworzno III, z tego faktu czuliśmy się zaszczyceni.
 

 

 W 2001 roku braliśmy także udział w obchodach świat państwowych tj. 3-go Maja i święta Niepodległości podczas których wystawiliśmy warte honorową i poczet  sztandarowy. Na naszym terenie włączyliśmy się w obchody świąt  kościelnych tj Wielkanocnych i Bożego Ciała – kiedy to zbudowaliśmy ołtarz polowy na posesji OSP.

Boże ciało 2001r-ołtarz w OSP

Rok 2002  W tym roku staraniem  Zarządu było pozyskanie samochodu „Żuk” z Elektrowni Jaworzno III ,a następnie skarosowanie go na wóz bojowy lekki. Udało się to dzięki
Pomocy d-ha Janusza Guji ,duży udział miał w tym przedsięwzięciu d-h Jerzy Wójtowicz.
W 2001 r były prowadzone Miejskie zawody Sportowo-Pozarnicze w konkurencjach seniorów i młodzieży. Drużyna seniorów zajęła III miejsce a drużyna młodzieżowa I.
Na zaproszenie Zarządu OSP  Łopuszna braliśmy udział  w obchodach 100-lecia tej jednostki.
Przy okazji nawiązaliśmy kontakt z tą jednostką a także ze strażakami ochotnikami z Liptowskiego Mikulaszu ze Słowacji.

Defilada na 100 lecie Łopuszna. Drugi od lewej sztandar OSP Dąbrowa  Narodowa.
 

Święty Florian zakupiony w 2002 roku.

Na początku roku przyjęliśmy w nasze szeregi  nowego członka tj. d-ha Janusza Skulicha, który obecnie piastuje  stanowisko Komendanta Śląskiego PSP i jest członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego  naszego Związku OSP Jest to dla nas wielki zaszczyt mieć w swoich szeregach takiego członka.


Rok 2003. W roku tym nasz jednostka brała udział w 86 akcjach na terenie miasta, a były to akcje pożarowe- w większości palenie się traw i lasów, usuwania  skutków  wichury oraz pompowanie wody a także poszukiwanie osób zaginionych.
W maju uroczyście obchodzono Dzień Strażaka, kiedy to po mszy św. Odbyło się przekazanie samochodu lekkiego Żuk.

                                                    DZIEŃ STRAŻAKA 2003 R

 

Wejście do  kościoła. Wśród członków OSP Dąbrowa Narodowa Komendant Śląski PSP – st .bryg. Janusz Skulich.

 

Wymarsz z kościoła, kolumnę prowadzi d-h Krzysztof Popławski.

Samochód bojowy lekki „ŻUK”.

Ślubowanie  MDP.

Członkowie MDP  Piotr Guja i Tomasz Guja  przy samochodzie po ślubowaniu i przekazaniu samochodu.                                                                     

Rok 2004  Na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.01.2004 przyjęto rezygnację   d-ha Roberta Leśniaka ,który  sprawował funkcje naczelnika i wiceprezesa naszej jednostki. Na następnym posiedzeniu wybrano w to miejsce d-ha  Jerzego Wójtowicza.
W 2004 roku zmarł członek honorowy d-h Józef  Krawczyk. W uroczystościach pogrzebowych brały udział delegacje wszystkich jednostek z naszego miasta..
W tym też  roku dzięki dotacji z Zarz. Głównego Zw.OSP RP oraz dzięki sponsorom mogliśmy zakupić samochód FORD.


1.12.2004  Kielce- odbiór samochodu FORD

Odbieranie dokumentów samochodu przez prezesa OSP Dąbrowa Narodowa Stanisława Kiliana.

 

Rok 2005  to rok w którym obchodziliśmy kolejny jubileusz – 105 rocznicę powstania naszej jednostki. Jubileusz ten to historia naszej społeczności i wysiłek naszych przodków. Ponad stuletnią historie OSP budowały pokolenia mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Nie sposób wymienić wszystkich tych którzy pozostawili po sobie cząstkę swojego życia w rozwoju naszej OSP.
Działania naszej jednostki przechodziły różne etapy. Dzisiaj jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt i dobrze wyszkoleni. Jesteśmy dobrymi partnerami strażaków z Państwowej Straży Pożarnej.
W kolejnych latach zmieniał   się wygląd naszej strażnicy. Adaptowano przebudowywano i przystosowywano pomieszczenia do wymogów czasowych Dziękujemy władzom miasta, władzom związkowym za dobrą współpracę i dotacje.

Przywitanie przybyłego na uroczystość Biskupa Adama Śmigielskiego przez gen. Skulicha prezesa Kiliana i prezesa ZM OSP E.Barana.

Msza św koncelebrowana przez Biskupa Śmigielskiego, Kapelana strażaków śląskich  -ks. Henryka Kuczoba oraz proboszcza parafii Bory ks .Stanisława Janickiego.


 Poczet flagowy 105 –lecia OSP  Deńca Grzegorz, Pindel Marcin, Kustra Przemysław.

Część oficjalna 105 lecia OSP generał Skulich, W-ce Prezydent miasta M. Rechul, Przewodniczący Rady Miejskiej J.Ciołczyk Prezes Zarządu Wojew. OSP d-h Alojzy Gąsiorczyk Prezes OSP Dąbrowa Narodowa –St.Kilian.

 

W październiku 2005 r została zorganizowana  przez Komendanta  Śląskiego PSP oraz Prezesa Zarządu OSP Dąbrowa Narodowa  wycieczka do Zakopanego i w Pieniny (kliknij).
Udział w niej wzięły MDP OSP Dąbrowa Narodowa i Byczyna, które uczestniczyły wcześniej w zawodach sportowo-pożarniczych w Jaworznie oraz członkowie MDP z innych jednostek .Zwiedzano Kasprowy Wierch Komendę Powiatową PSP w Zakopanem ,zamek w Nidzicy.
W programie był  także spływ Dunajcem do Szczawnicy oraz spacer po Krościenku n/Dunajcem.

 

Rok 2006 –2007

To kolejne lata naszej działalności oparte na  realizacji planów działania, planu budżetowego i uchwałach oraz wnioskach zatwierdzonych na Walnych zebraniach oraz uchwałach władz związkowych stopnia wyższego.
Borykamy się z trudnościami w szkoleniu nowych ochotników ,w 2006 przeszkolono tylko grupę członków MDP, która brała udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Mielnie.
Wiele czasu poświęcono na przygotowaniach do zawodów sportowo-pożarniczych miejskich.
Dla uczestników zawodów MDP zorganizowano koleją wycieczkę. Tym razem do Tarnowskich Gór i Międzybrodzia Żywieckiego (kliknij).
Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach ,Góra Żar, Elektrownia i browar żywiecki to miejsce które mieli okazje poznać uczestnicy wycieczki.

Rok 2008   - ten rok na pewno utkwi w pamięci strażaków a także mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Od czerwca tegoż roku rozpoczęto prace budowlane w naszej strażnicy. Dzięki decyzjom Prezydenta i Rady Miasta Jaworzna prowadzona jest inwestycja na kwotę   2 100 000,00 rozłożona na okres dwuletni. W planie jest rozbudowa strażnicy tj. dobudowanie dodatkowego 3 garażu, sali nad garażem ,wymiana ogrzewania z ogrzewania węglowego na  ogrzewanie gazowe itd. Prac do wykonania jest bardzo  dużo  ale prace posuwają się dosyć sprawnie.
Przed oddaniem naszej strażnicy do dyspozycji firmy budowlanej  należało wykonać wiele prac przygotowawczych.(usunąć zbędny sprzęt z pomieszczeń ,który został przewieziony i zmagazynowany w boksie garażowym Państwowej Straży. Przy tych pracach najwięcej czasu i sił poświęcili druhowie Deńca  Grzegorz,Guja Jan, Guja  Bartosz,Guja Mariusz ,Płocica Paweł, Górecki  Łukasz, Woźniak Łukasz ,Łukaszewski Wojciech,Duszyk Ireneusz, Guja Piotr i Duszyk Jan.
W związku z pracami i przekazaniem terenu jako plac budowy zachwiana nieco została działalność naszej jednostki .Nie ma  warunków do częstego spotykania się na posiedzeniach zarządu ani do prowadzenia zbiórek i szkoleń.

 

Rok 2009 - 14 marca 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ze względu na przebudowe naszej strażnicy zostało zorganizowane w pobliskim Zespole Szkół nr 4. Poza strażakami z OSP Dąbrowa Narodowa obecnością zaszczycili nas goście tacy jak: zastępca Prezydenta Miasta Pan Dariusz Starzycki , Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tadeusz Kaczmarek, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbrygadier Janusz Skulich, Komendanta Miejskiego PSP mł. brygadier Adam Rusek, delegację z zaprzyjaźnionych jednostek z Międzybrodzia i Katowic - Zarzecze, prezes OSP Ciężkowice Bogdan Ciołczyk oraz przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej d-ha Dariusz Nalepka. Zebraniu przewodniczył d-h Mieczysław Dziubek.
Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy zakończenia prac w naszej  strażnicy.

No i mamy piękną , nowocześnie wyposażoną strażnicę, której mogą nam pozazdrościć  inne jednostki.

10 października odbyły się powiatowe zawody sportowo - pożarnicze w których męska i żeńska drużyna seniorów zajęła I - sze miejsca, natomiast Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza osiągnęła II - gi stopień podium. więcej

 

Rok 2010

17 stycznia Zarząd OSP wraz z miejscowym zespołem Dąbrowianki zoorganizował w remizie spotkanie opłatkowe. Uczestnikami byli księża tutejszej parafii oraz delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek z Katowic Zarzecza i Międzybrodzia Żywieckiego. Spędzony czas umilał spiew kolęd przy akopaniamencie akordeonu na którym grał pan Darek z zespołu Dąbrowianki.

23 stycznia kilku przedstawicieli naszej jednostki brało udział w kolędowaniu w zaprzyjaźnionej jednostce z Międzybrodzia Żywieckiego.

31 stycznia delegacja naszej jednostki wraz z zespołem "Dąbrowianki" udała się na ostatnie tegoroczne spotkanie opłatkowe. Nasi druhowie odwiedzili strażaków ochotników z Katowic - Zarzecza.

13 lutego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Poza strażakami naszej jednostki przybyli goście z OSP Międzybrodzie Żywiecke, Katowice - Zarzecze, Długoszyn, Osiedle Stałe, komendant miejski PSP mł. brygadier Adam Rusek, przedstawiciel władz miasta naczelnik Wydziału Kryzysowego Zbigniew Piątek. Zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium za rok 2009. Przyjęto sprawozdanie z pracy Zarządu, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i plan pracy i plan finansowy na 2010 rok. Uchwalono również powstanie komitetu organizacyjnego uroczystości 110 - lecia powstania naszej jednostki. 6 - ciu druhów: Grzegorz Gołas, Paweł Jastrząb, Dawid Ples, Natalia Kaleta, Joanna Górecka, Paweł Płocica złożyło ślubowanie a dzięki wcześniej ukończonemu kursowi są uprawnieni do udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

26 marzec 2010 - pożar traw i lasu w Jeleniu udział w gaszeniu brało 6 jednostek ochotniczych i PSP. Pożar był trudny do ugaszenia gdyż poosiadał kilka ognisk był trudny dojazd a w niektórych miejscach niemożliwy. Czynności gaśnicze były prowadzone w większości tłumicami ze względu na bardzo dużą odległość od pojazdów gaśniczych. Pożar trwał kilka godzin i zniszczył bardzo duży obszar łąk i lasu. Zdjęcia(materiał przygotował Drobny)

26 kwietnia delegacja strażaków z OSP Dąbrowa Narodowa uczestniczyła w pogrzebie księdza Mariana Wątka. Był on proboszczem naszej parafii w latach 1992 - 2008. Zmarł 19 kwietnia, miał 70 lat. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kościelcu koło Proszowic.

3 maj 2010 w kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców, w której uczestniczyła delegacja naszej jednostki. Po mszy kolumna przemaszerowała przez rynek pod pomnik Niepodległości. Tam został odegrany hymn Polski, przemówił Prezydent Jaworzna Paweł Silbert. Po krótkiej części artystycznej zostały złożone wieńce.

17 maja 2010 - Szczakowa Około godz. 13 nasi strażacy dostali zgłoszenie o wylanej rzeczce w Ciężkowicach. Zalana została okoliczna łąaę między gospodarstwami i jedno gospodarstwo. Działania kilku jednostek ochotniczych staży polegały na niedopuszczeniu wody do innych posesji które dało sie uratować. strażacy roznieśli we workach 34tony piasku.(Zdjęcia) O godzinie 19 kilka jednostek ochotniczych straży i jeden zastęp PSP brało udział w uzupełnianiu workami z piaskiem brakujących części wałów przeciwpowodziowych i podniesieniu mostu by zapobiec wylaniu rzeki z koryta. Użyto do tego urządzenia hydraulicznego do ratownictwa drogowego i dźwigu. Podniesiony most osadzono na progach drewnianych. Most został zabezpieczony by nie uczęszczali go ludzie.(Zdjęcia)

18 maja 2010 Godzina 9 Dąbrowa Narodowa ul. Storczyków zalane zostały okoliczne łąki, droga dojazdową do kilku posesji i częściowo jedna posesja. Po 7h pompowania wysokość wody spadła do takiego stopnia że właściciel jednego z domów zdołał wyjechać samochodem w miejsce bezpieczne. Kolejna interwencja polegała na zabezpieczeniu przed zalaniem kolejnych domostw.niestety już na początku strażacy mieli problemy gdyż ciężarówka z piaskiem ugrzęzła na okolicznej łące. (Zdjęcia)

29 maj 2010 Tego dnia odbyły się uroczyste obchody 110 lecia naszej jednostki. Rozpoczęła je uroczysta msza święta, następnie przemarsz ulicami Dąbrowy, część oficjalna a następnie występ gwiazdy tego dnia Andrzeja Grabowskiego. Mieszkańcom przygrywała góralska kapela a po niej zespół muzyczny, nie zabrakło również występu miejscowych Dąbrowianek. Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz miasta z Prezydentem Pawłem Silbert na czele (Zdjęcia)

Wrzesień 2010 Nasze drużyny pożarnicze rozpoczęły przygotowania do wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych OSP z województwa śląskiego. Drużyny z naszej OSP wygrały eliminacje powiatowe dzięki temu zakwalifikowały się do tych zawodów. Na zawodach będą następujące konkurencje: sztafeta, bojówka.

9 październik 2010 Nasze drużyny pożarnicze wzięły udział w wojewódzkich zawodach pożarniczych. Zbiórka już o 5 rano wyjazd chwile później a po podróży start w zawodach od godziny 9. Rywalizację z najlepszymi jednostkami z województwa śląskiego rozpoczęły nasze dziewczyny, najpierw sztafeta, potem bojówka. Rywalizacja mężczyzn przyniosła dwa wypadki w konkurencyjnych drużynach(złamanie i stłuczenie).Obie drużyny honorowo reprezentowały nasza jednostkę.(zdjęcia)

16 październik 2010 Od tego dnia w remizie OSP Dąbrowa Narodowa w sali szkoleniowej rozpoczął się cykl szkoleń strażaków ochotników z jednostek naszego miasta. Szkolenia dotyczą pierwszej pomocy, prowadzone są przez strażaków z PSP w Jaworznie. Dzisiaj w szkoleniu udział wzięli strażacy z OSP Dąbrowa Narodowa i OSP Długoszyn.

19 październik 2010 O godzinie 17 rozpoczęły się obchody 5 rocznicy powstania zespołu "Dąbrowianki". Wśród gości znaleźli się m.in Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert i Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, Dyrektor ZS nr 4 Dorota Dubiel, delegacja OSP Dąbrowa Narodowa, delegacja Kółka Rolniczego oraz zespół śpiewaczy "Dobrzanki". Jubilatki przywitaly gości kilkoma piosenkami, potem krótka opowieść o historii zespołu. Po kolejnej porcji śpiewu i tańca zespół Dobrzanki oraz przybyli goście odśpiewai "100 lat", złożyli życzenia, wręczyli kwiaty i upominki. (zdjęcia)